Disclaimer

AMG Renovatie privacy verklaring

Hoewel bij het tot stand komen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist meer is. AMG renovatie is op geen enkele manier, direct of indirect, aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

AMG renovatie hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring staat heldere en transparante informatie over hoe AMG omgaat met persoonsgegevens. AMG doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. AMG renovatie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dat betekend in dit geval: – Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring; – Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; – Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; – Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; – Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; – Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. AMG renovatie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy verklaring, of anderzijds, vragen heeft hierover kan er indien gewenst contact met worden opgenomen middels het contact formulier op de website van AMG renovatie.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door AMG renovatie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): – Administratieve doeleinde; – Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; – Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: – De overeengekomen opdracht; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan AMG renovatie de volgende persoonsgegevens van u vragen: – Voornaam; – Tussenvoegsel; – Achternaam; – (Zakelijk) Telefoonnummer; – (Zakelijk) E-mailadres; Uw persoonsgegevens worden door AMG renovatie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: – Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.  

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees (indien uitgegeven) Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door AMG renovatie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): – Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: – Het inschrijving formulier Nieuwsbrief; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan AMG renovatie de volgende persoonsgegevens van u vragen: – Voornaam; – Tussenvoegsel; – Achternaam; – E-mailadres. Uw persoonsgegevens worden door AMG renovatie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: – Gedurende de periode dat men aangemeld is.  

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder/lobbycontacten en/of geïnteresseerde Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde worden door AMG renovatie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): – Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten ten behoeve van een (trap)renovatie en/of alle bijkomende diensten/producten die AMG renovatie aanbiedt. – Het op maat vertrekken van een vrijblijvende offerte door AMG renovatie, welke tot stand komt bij een persoonlijk bezoek aan het opgegeven adres van de geïnteresseerde. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: – Mondelinge toestemming, contactformulier website AMG renovatie, inkoop leads van derde partijen (Nieuweklanten en Comparisa), Facebook / Messenger, informatie afgifte visitekaartje/flyer.  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan AMG renovatie de volgende persoonsgegevens van u vragen: – Voornaam; – Tussenvoegsel; – Achternaam; – Straat, huisnummer, postcode en woonplaats; – Telefoonnummer; – E-mailadres. Uw persoonsgegevens worden door AMG renovatie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: – Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde.   

Verstrekking aan derden De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: – Het verzorgen van de (financiële) administratie door Gewoon Administratie Kantoor te Landgraaf – Het verzorgen van de internetomgeving via Neostrada online systeem; – Het verzorgen van de hosting van de website.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Binnen de EU Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Minderjarigen Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar). Bewaartermijn: AMG renovatie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

– Persoonsgegevens welke vastliggen op papier, waarbij geen overeenkomst aan gekoppeld wordt, worden vernietigd door een papierversnipperaar indien zij niet meer nodig zijn voor het daartoe betreffende doel.  – Ter bescherming van uw gegevens maken wij op onze website en mailsoftware gebruik van encrypties bij het verzenden van gegevens (SSL-encryptie), firewalls, software tegen hackeraanvallen en nog andere veiligheidsmaatregelen volgens de nieuwste stand van de techniek. – We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; – Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Rechten omtrent uw gegevens  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door uw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Klachten: Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Vragen Als u naar aanleiding van de Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! Contactgegevens AMG renovatie – Arlain Geraedts Stijn Streuvelsstraat 13 6372 HZ Landgraaf Tel 0653882671 of vul het contact formulier in op de website.